Category Archives: Đánh giá

Đánh giá có nghĩa nhận định giá trị. Những từ có nghĩa gần với đánh giá là phê bình, nhận xét, nhận định, bình luận, xem xét. Đánh giá một đối tượng nào đó, chẳng hạn một con người, một tác phẩm nghệ thuật, một sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ, đội ngũ giáo viên hay tác động môi trường và có ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực như chính trị, nghệ thuật, thương mại, giáo dục hay môi trường.

Đánh giá là nhận định đưa ra giá trị, kết luận nhận định phán xét phê bình, bình luận, xem xét một đối tượng nào đó. Chẳng hạn như một tác phẩm nghệ thuật hoặc một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ ,hoặc là giáo viên hay tác động môi trường có ý nghĩa quan trọng như chính trị , nghệ thuật ,thương mại, giáo dục hay môi trường  .

Đánh giá các tác động môi trường có ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực khách nhau. Xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực. Chất lượng hoạt động thực hiện trên hệ thống quản lý chất lượng vận hành. Và mục đính tao ra sản phẩm dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Kiểm tra hệ thống quản lý, doanh nghiệp thường tổ chức các hoạt động. Hệ thống quản lý chất lượng mỗi doanh nghiệp luôn tồn tại điểm yếu nhất định.