Category Archives: Công nghệ

Ở Việt Nam, trước đây thường có quan niệm cho rằng “công nghệ là kiến thức, kết quả của khoa học ứng dụng nhằm biến đổi các nguồn lực thành các mục tiêu sinh lời”.

Công nghệ là sự phát minh và là sự thay đổi và sử dụng các kiến thức và công cụ , các máy móc kỹ thuật. Kỹ năng nghề nghiệp, các hệ thống và phương pháp tổ chức , nhằm giải quyết một vấn đề. Cải thiện giải pháp đã tông tại để đạt mục đích.

Thực hiện chức năng mà mang kiểm soát. Và thích nghi của con người cũng như các động vật khác nhau trong môi trường tụ nhiên của mình

Đặc biệt các lĩnh vực công nghiệp hoặc thương mại.  CN đã tác động lên xã hội và những gì quanh ta. Là giúp tạo ra nền kinh tế phát triển cao .Nhiều công trình đã phát triển lên.