Category Archives: Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp  là một tổ chức hoặc thực thể mạnh dạn tham gia vào các hoạt động thương mại, công nghiệp hoặc nghề nghiệp.

 Theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh trên thị trường. Là một tổ chức manh dạn tham gia vào các hoạt động thương mại. Các ngành công nghiệp hoặc là những nghề nghiệp khác.

Thông thường thì các  DN nhân đa số chiếm tỷ trọng khá cao. Trong tổng số các doanh nghiệp hiện nay.
Nhưng phải có  trách nhiệm hữu hạn lại phải chiếm tỷ trọng lớn nhất về doanh thu, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn như sản xuất hàng hóa, tài chính,…
Doanh nghiệp đã có các hình thức kinh doanh khách nhau. Chẳng  hạn như công trách nhiệm hữu hạn, sở hữu riêng, công ty và công ty hợp danh.
Các DN có thể từ hoạt động nhỏ hoạt động trong một ngành đến hoạt động lớn hoạt động trong nhiều ngành trên thế giới.